Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

RUBIN-konferansen, 3. og 4. februar 2010

Dato 11.02.2010
Arrangør RUBIN

RUBIN arrangerte RUBIN-konferansen om marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft på Rica Hell Hotel, Stjørdal, 3.-4. februar 2010. Dette var den femte RUBIN-konferansen og det var god oppslutning med ca. 160 påmeldte deltakere. Politisk rådgiver Fride Solbakken holdt åpningsforedraget om utfordringer og muligheter, og la vekt på kunnskap, samarbeid og langsiktighet. Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag presenterte næringens synspunkter på utviklingen, og hadde stort fokus på behovet for samarbeid mellom flåte og industri, og behovet for en helhetlig satsing for å unngå fragmentering. Daglig leder i RUBIN, Sigrun Bekkevold, orienterte om status og RUBINs videre prioriteringer sett i lys av manglende rammebetingelser. Daglig leder i Matis på Island, Sjofn Sigurgisladottir, ga en oversikt over utviklingen av biråstoffsektoren på Island.
Ellers var det dag 1 interessante innlegg fra næringsaktører og forskningsmiljø om bl.a. råstoffkvalitet ved ilandføring av rundfisk, utvikling av sløye- og transportutstyr med tanke på økt biråstoffkvalitet og anlegg for sortering av biråstoff, samt erfaringer og utfordringer for biråstoff fra pelagisk industri og om produksjon av hydrolysat og kitin. Også gelatinproduksjon på Færøyene var tema, det samme var muligheter for prosessering av dødfisk for energiproduksjon.
Dag 2 var viet FoU, marked og rammebetingelser . Det var innlegg om helse- og ernæringsmessig dokumentasjon av ferske oljer, proteinhydrolysater og laksebein, og om markedsmuligheter rettet både mot norsk næringsmiddelindustri, USA-marked for marint protein innenfor helse- og ernæringssektoren og internasjonalt marked for silderogn. Ellers fortalte fiskefôrindustrien om metode for miljøvurdering av biråstoff som fôringredienser, og en fikk presentert nye EU-forordninger, produktstandarder og ny mulighet for finansiering gjennom regionale forskningsfond.

Foredragene og deltakerlister kan lastes ned fra linken nedenfor.