Søk på siden

Stiftelsen RUBIN
Mob: (+47) 97762507

Konferanser/seminarer

MaringFagdag 24. november 2011

Fagdagen finner sted 24. november på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

I år ønsker man å fokusere på den marine ingrediens industrien i Norge som er i ferd med å vokse seg stor. Men hvor stor og hva er flaskehalsene? Industrien består riktignok av ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner og i alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit man er i dag. Men fortsatt er mange bedrifter i oppstartfasen. 20 % av antall bedrifter står for hele 86 % av omsetningen.

Marin ingrediensindustri har i mange år vært gjenstand for stor nasjonal forventning og mye omtale. Hittil har mye av denne aktiviteten vært forskningsbasert. Men nå ser vi spor av at de industrielle fyrtårnene dukker opp i raskt tempo. Videre registrerer vi at det har skjedd en svært positiv utvikling med utgangspunkt i anvendelsen av restråstoff fra norsk laks- og hvitfisk næring, både til direkte konsum og som marine ingredienser. Både denne type industri og fortsatt satsing på industrialisering av marine råstoffer mener vi har et betydelig potensial til videre utvikling i Norge.

Realiseringen av dette potensial er næringen svært interessert i å dokumentere gjennom mer systematiske analyser med hensyn til struktur, kapasiteter og forsknings- og utviklingsbehov, og møtet vil presentere flere av disse:

1. RUBINs Internasjonale Markeds og Industrianalyse 2011. Dette er den 3. industrianalysen som stiftelsen RUBIN har finansiert. Hva er nytt? Hvilke trender ser vi? Blir morgendagen for denne type industri lys og fager?
2. SINTEF laget i fjor for første gang en oversikt over bransjens økonomi. Her kommer årets analyse. Er det fortsatt flere fugler på taket enn i hånden?
3. Hvilke Potensialer for marine ingredienser ser vi i Norsk Pelagisk industri?
4. Hofseth Biocare legger listen høyt. Meget høyt, vil noen si. Bygges det luftslott på Mørekysten eller er dette ?hard ved??
5. Ensilasje industrien, bærebjelken i fiskeindustrien, hvor går veien videre?

RUBIN-konferansen, 3. og 4. februar 2010

RUBIN arrangerte RUBIN-konferansen om marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft på Rica Hell Hotel, Stjørdal, 3.-4. februar 2010. Dette var den femte RUBIN-konferansen og det var god oppslutning med ca. 160 påmeldte deltakere. Politisk rådgiver Fride Solbakken holdt åpningsforedraget om utfordringer og muligheter, og la vekt på kunnskap, samarbeid og langsiktighet. Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag presenterte næringens synspunkter på utviklingen, og hadde stort fokus på behovet for samarbeid mellom flåte og industri, og behovet for en helhetlig satsing for å unngå fragmentering. Daglig leder i RUBIN, Sigrun Bekkevold, orienterte om status og RUBINs videre prioriteringer sett i lys av manglende rammebetingelser. Daglig leder i Matis på Island, Sjofn Sigurgisladottir, ga en oversikt over utviklingen av biråstoffsektoren på Island.
Ellers var det dag 1 interessante innlegg fra næringsaktører og forskningsmiljø om bl.a. råstoffkvalitet ved ilandføring av rundfisk, utvikling av sløye- og transportutstyr med tanke på økt biråstoffkvalitet og anlegg for sortering av biråstoff, samt erfaringer og utfordringer for biråstoff fra pelagisk industri og om produksjon av hydrolysat og kitin. Også gelatinproduksjon på Færøyene var tema, det samme var muligheter for prosessering av dødfisk for energiproduksjon.
Dag 2 var viet FoU, marked og rammebetingelser . Det var innlegg om helse- og ernæringsmessig dokumentasjon av ferske oljer, proteinhydrolysater og laksebein, og om markedsmuligheter rettet både mot norsk næringsmiddelindustri, USA-marked for marint protein innenfor helse- og ernæringssektoren og internasjonalt marked for silderogn. Ellers fortalte fiskefôrindustrien om metode for miljøvurdering av biråstoff som fôringredienser, og en fikk presentert nye EU-forordninger, produktstandarder og ny mulighet for finansiering gjennom regionale forskningsfond.

Foredragene og deltakerlister kan lastes ned fra linken nedenfor.

First International Marine Ingredients Conference Norway 2010

   

Maring FagDag 17. november 2009

Fagdagen fant sted tirsdag 17. november på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen. Hovedtema i år var Norges nye marine ressurser. Dessuten var det en oppdatering på EU-forordninger og organisasjonssaker, samt et innlegg fra virkemiddelapparatet.

Program, deltakerliste og foredrag kan lastes ned her.

Marine Biotechnology: Future Challenges

 

The conference is part of the 2010 ESF Research Conferences Programme and the conference focus on future challenges in marine biotechnology

esf conference