konferansebanner

"Marine biprodukter – utfordringer, perspektiver og kommersialisering”

RUBIN inviterer for 4. gang til en nasjonal biproduktkonferanse. De tre foregående fant sted i 1998, 2001 og 2004.

Fiskerinæringen ser i stadig større grad nødvendigheten av at mer av fisken blir utnyttet og at det ligger store muligheter for økt verdiskaping av biproduktene. Samtidig er en også klar over at dette er en langsiktig prosess, og at det er lang vei fram til at det store verdiskapingspotensialet vil bli realisert. Det trengs praktisk, helhetlig og langsiktig arbeid, og næringsaktørene må innta en aktiv rolle sammen med forskning, myndigheter og virkemiddelapparat.

Det har skjedd mye gledelig på biproduktfronten de siste årene. Teknologi og praktiske løsninger er utviklet og tatt i bruk ombord i fiskebåter og i fiskeindustrien og en er i ferd med å tilrettelegge for økt eksport av biprodukter til konsum. Den marine ingrediensindustrien, som baserer seg på biprodukter, ser ut til å bevege seg industrien, opp fra startgropa gjennom synliggjøring av muligheter for verdiskaping, teknologiutvikling og forskningsbasert produktdokumentasjon. Det er gjennomført en rekke utviklingsprosjekter med aktiv deltakelse av næringsutøvere, forskere og andre som har fremskaff et ny og nyttig kunnskap. Dette begynner å gi resultater. RUBIN-konferansen skal være en møteplass der den nyeste kunnskapen presenteres og diskuteres, og der næringen skal fortelle om utfordringer, perspektiver og kommersialisering.

Målgruppene for konferansen er aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen, den marine ingrediensindustri, leverandørindustrien, næringen, forskere, virkemiddelapparat, myndigheter, organisasjoner, m.fl.

Arrangør er RUBIN

- som ”eies” av Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening. RUBIN koordinerer utvikingen av biproduktsektoren i Norge, og arbeider for økt utnyttelse av fisken og økt verdiskaping av biproduktene.