Nyheter

Ny rapport om inaktivering av IPN-virus vha uorganisk syre og base

Prosjektets mål var å finne en enkel, rimelig og sikker metode for behandling av kategori 2 bi-produkter fra fisk uten varmebehandling. En tenker på lokal håndtering av kategori 2 før det kan gå til biogass, eller lignende.

Les mer: Ny rapport om inaktivering av IPN-virus vha uorganisk syre og base

Statusrapport på prosjekt om spesialprodukter av ferskt sildebiråstoff ved EPAX

EPAX har et 2,5 årig prosjekt for å utvikle spesialprodukter av ferskt sildebiråstoff. Arbeidet startet i 2009. Bl.a. har de arbeidet med fersk sildeolje fra Sjøset Pelagic, som ble produsert i tilknytning til et RUBIN-finansiert pilotprosjekt høsten 2009. Denne oljen er etter videre prosessering og stabilisering testet ut i næringsmiddelapplikasjoner ved DTU i Danmark. Resultatene er positive og konklusjonen er at oljen kan egne seg i for eksempel i yoghurt og melk.

Les mer: Statusrapport på prosjekt om spesialprodukter av ferskt sildebiråstoff ved EPAX

Ny rapport om muligheter for økt utnyttelse av biråstoff i Finnmark

Mye av biråstoffet fra hvitfisksektoren i Finnmark dumpes på havet. Dette kommer bl.a. av at fisken i stor grad sløyes om bord, også i kystflåten. Økt utnyttelse av biråstoff forutsetter at fisken i større grad landes rund og industrien installerer moderne, effektive sløyelinjer. Videre må det etableres sorteringsanlegg for det biråstoffet som ikke sorteres ut ved sløyingen. Hartmark Consulting og Langøy Consult har gjennomført et innledende prosjekt for å synliggjøre løsninger og potensialer på to utvalgte steder i Finnmark; Båtsfjord og Nordkapp. Opplegget rundt sorteringsanlegg kan gjøres på samme måte som ved SeaPro i Vesterålen med sortering av mager og melke, foruten restrogn og restlever som bedriftene ikke har sortert ut selv. I tillegg kan en sortere hoder til tørking eller ensilering, produsere tunger og kjaker, og dessuten skjære svømmeblærer.

Les mer: Ny rapport om muligheter for økt utnyttelse av biråstoff i Finnmark

Ny rapport om kvalitet, holdbarhet og marked for lever fra oppdrettstorsk

Møreforsking har gjennomført et prosjekt for å undersøke kvalitet og holdbarhet av lever fra oppdrettstorsk ved ulike lagringstid mht. lukt, farge, tekstur, oljeavrenning, oksidasjon og fettsyresammensetning.

Les mer: Ny rapport om kvalitet, holdbarhet og marked for lever fra oppdrettstorsk

Ny rapport om inaktivering av Clostridium sporogenes i fiskebiprodukter

EUs Biproduktforordning krever høytrykkssterilisering av kategori 2 materiale, bl.a. dødfisk fra oppdrett, før det kan anvendes som råstoff til biogassproduksjon eller jordforbedring. Dette kravet er både uproporsjonal i forhold til farer som skal kontrolleres og kostbart.

Les mer: Ny rapport om inaktivering av Clostridium sporogenes i fiskebiprodukter

Brosjyre om anbefalinger av kvalitetsoptimal behandling og kjøling av torsk, sei og hyse ved ilandføring av usløyd fisk

Basert på resultatene fra prosjektet "Ilandføring av rundfisk - optimal behandling og lagring med hensyn til kvalitet på fisk og biråstoff" er det laget en brosjyre med anbefalinger til fiskere og mottaksbedrifter.

Les mer: Brosjyre om anbefalinger av kvalitetsoptimal behandling og kjøling av torsk, sei og hyse ved...

Ny rapport om prosessering av sildebiråstoff til olje og proteinhydrolysat

Rapporten beskriver resultater fra produksjon av olje og proteinhydrolysat fra ferskt/frosset biråstoff av sild, både i labskala og i pilotskala med bruk av SINTEFs mobile prosessanlegg ved Modolv Sjøset Pelagic på Træna.

Les mer: Ny rapport om prosessering av sildebiråstoff til olje og proteinhydrolysat