Om konferansen

RUBIN inviterer for femte gang til en nasjonal konferanse om marint biråstoff. RUBIN-konferansen er den store møteplassen for alle som arbeider med verdiskaping av marint biråstoff, og vi er så heldige å få fiskeri- og kystministeren til å åpne konferansen.

Biråstoff får stadig mer fokus i fiskerinæringen og i ingrediensindustrien. Dette skyldes verdiskapingspotensialet og økende bevissthet om den rolle biråstoff kan spille for en bærekraftig utvikling av næringen. Det samlede volum biråstoff fra fiskerinæringen utgjør nå i størrelsesorden 700 000 tonn, og er derfor av stor betydning for produksjon av fôr, ingredienser og konsumprodukter.

Å få utløst verdiskapingspotensialet er en langsiktig prosess som krever et helhetlig og langsiktig arbeid, der nærings­aktørene må innta en aktiv rolle i utviklingen sammen med forskning, myndig­heter og virkemiddelapparat. Alle ledd i verdikjeden er viktige og må være godt smurt for å få vareflyt fra biråstoffprodusent og ut til markedet. Verdikjedeperspektivet og den langsiktige tankegangen står sentralt når det gjelder presentasjonene på konferansen, som omfatter råvarehåndtering, industriell produksjon, FoU/dokumentasjon, markedsforhold og rammebetingelser.

Med økende volum av biråstoff er det å ha anvendelse av både godt og mindre godt materiale helt avgjørende for næringen. Bærekraft og miljø spiller en stadig viktigere rolle, og begrensede globale ressurser innebærer at utnyttelse av biråstoff som råvare til bl.a. fôr og energi vil bidra positivt i omdømme­bygging. Dette er også tema for konferansen.

Et bredt program gjenspeiler RUBINs virksomhet. RUBIN har en koordinatorrolle innenfor marint biråstoff i Norge, og har et nettverk ut mot fiskeri- og havbruksnæringen, den marine ingrediensindustrien, leverandørindustrien, myndigheter, forskere, virkemiddelapparat, organisasjoner, m.fl. Konferansen skal være en møteplass der disse skal få presentert og diskutert aktuell kunnskap og overordnede politiske og nærings­messige perspektiver på biråstoffsektoren.

Arrangør er RUBIN

- som ”eies” av Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening. RUBIN koordinerer utvikingen av biråstoff i Norge, og arbeider for økt utnyttelse av hele fisken og økt verdiskaping av biråstoffet.

Konferansen støttes av FHF

fhf_logo